Bedrijfsresultaat

 

We sluiten het boekjaar 2016 af met een positief jaarresultaat van circa € 26,2 miljoen (2015 positief € 103,8 miljoen). De winst is toegevoegd aan de algemene reserve. Het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van de waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille.

Het jaarresultaat is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000):

 

Bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering

Het jaarresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening kent een aantal mutaties welke geen effect hebben op de kasstromen. Het betreft de waardering van de vastgoedportefeuille, de woningverkopen, de onrendabele investeringen en de effecten voor de belasting latenties. Als deze mutaties buiten beschouwing gelaten worden dan geeft dit inzicht in het resultaat uit normale bedrijfsvoering. Er resteert dan een bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering met een batig saldo van € 27,4 miljoen (2015: € 28,5 miljoen batig), zie onderstaande tabel.

Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000):

 

Het negatieve verschil ad € 1,1 miljoen tussen het gerealiseerde bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering in 2016 ten opzichte van 2015, kan als volgt op hoofdlijnen worden geanalyseerd:

 

Ten opzichte van de begroting valt het werkelijke resultaat over 2016 € 12,8 miljoen lager uit. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onrendabele investeringen waarvan de besluitvorming een andere timing kent dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de belastinglatenties en acute belastingplicht ad € 12,5 miljoen.

 

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015