Voormalig Talis-beleidsmedewerker: “Nadat ik mijn studie had afgerond ging ik op zoek naar een baan. Maar… dit bleek in mijn werkveld niet zo makkelijk. De functie van junior beleidsmedewerker bij Talis kwam voor mij op het juiste moment. Tijdens dit traineeship kon ik kriskras door de organisatie bewegen waardoor ik de organisatie en het werkveld van de woningcorporatie goed leerde kennen. Ik kreeg bij Talis meteen veel verantwoordelijkheden en vertrouwen. Als starter wil je dolgraag laten zien wat je kunt en omdat ik de ruimte kreeg kon ik ook laten zien wat ik in mijn mars heb. Je bouwt natuurlijk in korte tijd ook een belangrijk netwerk op binnen de sector. Dus ben ik me extern gaan oriënteren. Zo kwam de functie van gebiedsregisseur bij Mooiland voorbij. Een droomfunctie voor mij. Ondanks dat ik jong en relatief onervaren was, mijn concurrenten ouder waren en beschikten over meer werkervaring, koos Mooiland toch voor mij.”

 

Dag van de Mobiliteit

De Dag van de Mobiliteit  was ook in 2016 een groot succes. Een jaarlijks terugkerende uitwisseling van medewerkers van lokale bedrijven en organisaties om in elkaars keuken te kijken, en inspiratie, ideeën en leerervaringen op te doen.

Een van de deelnemers die een dag bij Talis meeliep: “Ik kreeg een zeer gunstige indruk van jullie organisatie. De uitstraling van zowel de kantoorruimte als van de medewerkers was fris, open, professioneel en transparant. Het team van Talis gelooft mijns inziens  oprecht in het gemeenschappelijke doel. Waaraan ze allen vanuit hun eigen disciplines samenwerken. Ik merkte her en der zeker ook trots op Talis. Dat heb ik in sommige organisaties wel anders meegemaakt ;-)

Bewonderenswaardig hoe Talis een (softe) sociale doelstelling weet te realiseren, op een zakelijke en professionele wijze. En dat dan ook nog met een relatief klein team. Chapeau!”

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

 

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ zijn. Ons strategisch personeelsbeleid is gebaseerd op de pijlers gezondheid, vakbekwaamheid (kennis en vaardigheden), motivatie en werksituatie.

De arbeidsmobiliteit van onze medewerkers speelt een grote rol. De flexibiliteit in rollen die tegenwoordig wordt verwacht en de continue veranderingen in de woningsector vragen om een goede interne en externe arbeidsmarktpositie. Kortom, medewerkers met een werkvermogen waarbij de individuele kennis en vaardigheden en de eisen die het werk nu en in de nabije toekomst stelt, in balans zijn.

Continue aandacht voor het werkvermogen en de inzetbaarheid van onze medewerkers is nodig.

 

Verzuimcijfers

 

De verzuimfrequentie in 2016 is op het lage niveau van 2015 gebleven. Deze frequentie, het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar, is dé belangrijkste indicator voor de verzuimcultuur en het werkvermogen van de medewerkers.

Het kalenderjaar 2016 is afgesloten met een gemiddeld verzuimpercentage (het aantal verzuimde kalenderdagen gedeeld door de personeelsomvang, vermenigvuldigd met aantal kalenderdagen) dat hoger is dan het jaar daarvoor. Deze stijging kunnen we verklaren door langdurig verzuim bij enkele medewerkers.

Ondanks de toename van het gemiddelde verzuimpercentage, ligt deze onder het landelijk gemiddelde voor organisaties in de niet-commerciële sector.

 

Binnen ons strategisch personeelsbeleid verschuift de focus in 2017 naar “leren en ontwikkelen” en de bundeling van de kennis en krachten van de woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. De inzet is om medewerkers te inspireren en te ‘verleiden’ om aan de slag te gaan met hun loopbaan waardoor beweging in de regio op gang komt. Natuurlijk ook om een optimale inzet van de talenten in en voor de sector en regio te realiseren via een uitwisseling van kennis, projecten, vacatures en kandidaten.

 

Integriteit

Talis beschikt via het GIMD-‘de specialist voor bedrijfsmaatschappelijk werk’ over een vertrouwenspersoon voor het onderwerp ongewenst gedrag. In 2016 zijn geen meldingen gedaan van ongewenst gedrag bij deze externe vertrouwenspersoon. Het onderwerp ‘meldingen van vermoede misstanden bij Talis’ is belegd bij het CAOP (Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel). Het CAOP fungeert vanaf 2010 als loket en secretariaat voor meldingen van vermoede misstanden. Het CAOP heeft in 2016 geen meldingen ontvangen vanuit of over Talis.

 

Personeel: kengetallen

 

Ontwikkel- en opleidingskosten

 

 

In 2016 was 5,2% van de brutoloonsom begroot voor ontwikkel- en opleidingskosten (inclusief 1,2% voor teambuilding). Van dit budget is 75% ook daadwerkelijk uitgegeven. Ten opzichte van vorig jaar is per medewerker €  168,- minder besteed. We zien een flinke afname in de besteding van het individuele loopbaan-ontwikkelbudget (LOB) van medewerkers. In 2015 is nagenoeg door alle medewerkers met LOB geïnvesteerd in e-learning. Dit zijn eenmalige uitgaven geweest.

Er is veel aandacht voor verbetering van de vakbekwaamheid van onze medewerkers, één van de vier pijlers waarop het strategisch personeelsbeleid van Talis is gebaseerd. Hierbij is in 2016 de trend doorgezet van het traditionele leren naar een mix van leermiddelen met juist ook het praktijkleren door te doen en te ervaren op de werkvloer. Voortdurend blijven leren in een continu veranderende omgeving, als onderdeel van onze bedrijfscultuur, is een logisch vervolg op het talentgerichte resultaat- en ontwikkelgesprek. Leren van elkaar en met elkaar, zowel in de eigen organisatie als in andere organisaties in de regio

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015