Financieel meerjarenbeeld

 

In december 2016 is de begroting voor 2017 vastgesteld. Hierin is tevens een meerjarenperspectief opgenomen voor de periode 2018 tot en met 2021. In de begroting zetten we het in 2015 aangepaste huurbeleid voort, investeren we opnieuw een aanzienlijk bedrag in groot onderhoud en nieuwbouw en hebben we het nieuwe strategische vastgoedbeleid uitgewerkt. Uit de begroting en de meerjarenprognose blijkt dat de financiële positie van Talis gezond is.

 

Bij het samenstellen van de begroting is, voor zover bekend, rekening gehouden met de economische verwachtingen en ontwikkelingen in de sector van de sociale huisvesting. De scheiding van de DAEB en niet-DAEB activiteiten is verwerkt en de winst- en verliesrekening is via het functionele model opgenomen. Ook waardeert Talis al sinds enkele jaren op marktwaarde. Dit vormt dan ook de basis van het opgestelde meerjarenbeeld.

 

In onze meerjarenprognose rekenen we met een oplopende prijsinflatie van 0,6% in 2017 naar 2,0% in 2021. De kostenindexen stijgen van 1,6% in 2017 naar 2,5% in 2021. Bij de verhoging van de huren is uitgegaan van de huursombenadering, waarbij de huren met maximaal 1% boven inflatie van het voorafgaande jaar mogen stijgen, inclusief huurharmonisatie. De verwachte inflatie over 2016 was 0,20% waardoor in de begroting is uitgegaan van een maximale huursomstijging van 1,2%.

 

Uitkomsten doorrekening

Op grond van de uitkomsten van onze doorrekeningen blijkt dat de financiële positie van Talis stabiel blijft en dat de operationele kasstromen structureel positief zijn.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015