Financiering en financiële sturingsvariabelen

 

Financiële continuïteit is van belang om de ondernemingsdoelstellingen en ambities te kunnen realiseren. In dit verband zijn de eisen die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stellen aan het financieel presteren van woningcorporaties, leidend voor Talis.

 

WSW-beoordeling

De financiële continuïteit wordt in grote mate bepaald door de bereidheid van het WSW om borgingsfaciliteit toe te kennen. Sinds 2014 hanteert het WSW een nieuw risicobeoordelingskader waarbij corporaties worden beoordeeld op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Beide zijn van belang bij de bepaling van het borgingsplafond. Het borgingsplafond is het maximale volume aan geborgde leningen dat een corporatie mag hebben uitstaan in een bepaald jaar.

 

Bij de kwantitatieve beoordeling baseert het WSW zich op financiële ratio’s waaraan corporaties moeten voldoen. Talis gebruikt deze ratio’s dan ook voor de toetsing van het financiële beleid en voor interne sturing. De vijf ratio’s staan in onderstaande tabel. De berekeningen zijn gebaseerd op prognosecijfers uit begroting 2017 en realisatiecijfers van de laatste drie verslagjaren. Talis voldoet op basis van de gehanteerde cijfers ruimschoots aan de gestelde normen.

 

 

De kwalitatieve beoordeling van het WSW is gebaseerd op 24 vragen die inzicht geven in de aard, omvang en beheersing van bedrijfsrisico’s.

 

Aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling wordt er een risicoclassificatie vastgesteld die samen met de omvang van de geborgde leningenportefeuille bepalend is voor de toekenning van het borgingsplafond. Dit wordt verduidelijkt in onderstaand schema. Categorieën geel en rood komen nauwelijks tot niet in aanmerking voor groei van de leningenportefeuille.

 

Classificatie op basis van rating en hoogte borging

 

Omdat Talis de komende jaren uitbreiding van de leningportefeuille voorziet is het voor Talis van belang om in de “groene” risicoklasse te worden ingedeeld. Gelet op de omvang van de geborgde schuld van Talis per ultimo 2016 van circa € 429,6 miljoen (categorie 2), zal Talis daarom een lage risicoscore moeten zien te verkrijgen.

 

In 2016 heeft het WSW een kwalitatieve beoordeling bij Talis uitgevoerd. Op basis van deze beoordeling en de financiële ratio’s die voor de komende jaren ruim voldoen aan de WSW-normen, is het de verwachting dat Talis ook in de komende jaren in de (benodigde) “groene” risicoklasse zal worden ingedeeld.

 

Autoriteit woningcorporaties

Met het verschijnen van het Beoordelingskader DAEB / niet-DAEB scheiding is door de Autoriteit woningcorporaties een nieuwe set aan financiële ratio’s geïntroduceerd die, hoewel vergelijkbaar in naamstelling, op sommige vlakken een andere berekeningswijze kent dan de oorspronkelijke WSW ratio’s. Ook dit normenkader is relevant voor Talis en ook dit normenkader wordt dan ook gehanteerd. In de tabellen hieronder zijn de uitkomsten op basis van de definities van de Autoriteit woningcorporaties opgenomen. De cijfers uit de onderstaande tabellen zijn ontleend aan het ingediende scheidingsvoorstel. Zoals blijkt uit de ratio’s voldoet Talis ook aan de normen.

 

 

 

 

Investeringsbeslissingen

Conform het investeringsstatuut moeten investeringen voldoen aan vooraf vastgestelde rendementsnormen. Daarnaast wordt er getoetst wat het effect van de investeringen is op de operationele kasstromen en de financiële ratio’s.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015