Gevoeligheidsanalyse marktwaarde

 

Talis heeft de marktwaarde in verhuurde staat als basis voor de vastgoedwaardering. De waardering van het vastgoed kent vele aannames die gestoeld zijn op historie of verwachtingen. In deze paragraaf is de betekenis van die aannames, en mogelijke veranderingen hierin, inzichtelijk gemaakt.

 

Op basis van de gevoeligheidsanalyse marktwaarde vastgoed in exploitatie is zichtbaar dat de disconteringsvoet, mutatiegraad, exit yield en leegwaarde ontwikkeling de grootste invloed hebben op de uitkomst van de marktwaarde 31 december 2016. Een aanpassing van 1% in de disconteringsvoet heeft een mutatie van bijna € 127 miljoen in de waardering tot gevolg. Dit leidt tot andere uitkomsten ten aanzien van de solvabiliteit en andere vermogensratio’s per 31 december 2016 zoals de loan to value. De beoordeling van de solvabiliteit en andere vermogensratio’s blijft desondanks positief. De financiële positie is hiermee beperkt gevoelig voor schommelingen in de belangrijkste variabele en in de marktwaardeberekening.

 

De gevoeligheidsanalyse is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000):

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015