Waar vorig jaar de dPi (prognoseverantwoording die aan het ministerie opgeleverd moet worden) circa 40 pagina’s telde, moest dit jaar 170 pagina’s aan gedetailleerde cijfermatige informatie worden aangeleverd.

Governance

 

Zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit is wat de

Deze code weerspiegelt hoe woningcorporaties denken over goed bestuur en toezicht. Hierbij zijn voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing

belangrijke thema’s. Wij hebben in 2016 ons statuut en diverse reglementen aangepast in lijn

met de Governancecode 2015. Daarnaast krijgen thema’s als risicobeheersing, fraude en integer handelen via onze planning-en-controlcyclus, maar ook met training en door continu gesprek

doorlopend aandacht. Dit zetten we in 2017 voort.

 

Bestuursmodel Talis

Talis heeft haar Governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een raad van bestuur die bestaat uit twee bestuurders en een raad van toezicht van vijf personen.

 

De raad van bestuur

De heer W.H.C.M. (Walter) Hamers. Hij is per 1 september 2009 benoemd conform de Governancecode. De bestuursbenoeming gold voor vier jaar. Op 29 augustus 2013 is hij herbenoemd voor vier jaar op basis van een externe evaluatie van zijn bestuurlijke inzet, een en ander volgens de evaluatieopzet die bij zijn benoeming is afgesproken. Op 1 juni 2014 is bij Talis een tweehoofdige raad van bestuur ingevoerd en is hij voorzitter van de raad van bestuur geworden. Hij heeft drie nevenfuncties: voorzitter Stichting Nijmeegse Vierdaagsefeesten, voorzitter Social Finance.corporatie SRR, bestuurder en enig aandeelhouder van Parklust Holding BV Pensioenbedrijf zonder activiteiten.

 

De heer R.P.J. (Ronald) Leushuis. Hij is benoemd per 1 juli 2014 tot lid van de raad van bestuur conform de Governancecode. De bestuursbenoeming geldt voor vier jaar. Hij is op januari 2012 begonnen als directeur vastgoed, daarna benoemd tot algemeen directeur en vervolgens tot lid van de raad van bestuur. Hij heeft één nevenfunctie: lid raad van advies JOKAN. Hij was tot 1 december 2016 voorzitter van de raad van commissarissen van Stuurman.

 

In 2016 is geen sprake geweest van situaties van tegenstrijdig belang tussen bestuurders en Talis.

De beloning van beide bestuurders is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Daarbij heeft Talis net als vorig jaar de status van H-corporatie in de zin van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties.

In de geconsolideerde jaarrekening is de bezoldiging van de bestuurders opgenomen.

 

Vanaf 1 januari 2015 wordt elke bestuurder verplicht door Aedes om binnen drie jaar voor deskundigheidsbevordering 108 PE-punten halen. Ook in 2016 hebben beide bestuurders hun deskundigheid verder bevorderd.

 

De raad van bestuur van Talis heeft het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening) over 2016 ter vaststelling voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van bestuur heeft de stukken tijdens de vergadering van de raad van toezicht van 18 april 2017 besproken, waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen van het accountantsverslag van PricewaterhouseCoopers N.V. Mede op grond van deze bevindingen stelt de raad van toezicht het jaarverslag vast. De goedkeurende accountantsverklaring is achter in het jaarverslag opgenomen.

 

Bestuursverklaring

De middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting.

 

Planning-en-controlcyclus

De afgelopen jaren hebben we de kwaliteit en leesbaarheid van de belangrijkste planning-en-controlproducten, namelijk de begroting en jaarrekening, verbeterd. In 2016 hebben we dit voor de managementrapportage gedaan. Daarnaast hebben we stappen gezet om het proces van de jaarrekening te versnellen.

 

We ervaren ook een toenemende externe verantwoordingsdruk. We merken dat toezichthouders zoals de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de accountant steeds meer én hogere eisen stellen aan onze verantwoording. Deels wordt dat deze toezichthouders ook opgelegd. De accountant moet zich bijvoorbeeld houden aan de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en het accountantsprotocol. Dat zorgt voor een forse toename van de werkzaamheden.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015