Nieuwe, kleinere eengezinswoningen die we in Grote Boel in de Waalsprong bouwen. In december startte de bouw en medio 2017 worden de vijftien woningen bewoond. Dit is al onze derde fase in deze nieuwe wijk.

Huisvesten en verbinden

 

De kern van ons ondernemingsplan is onze missie: ‘We bieden een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien’. Onze ambities zijn de concrete vertalingen van dit bestaansrecht. De resultaten die we in 2016 hebben geboekt op de uitvoering van onze missie delen we graag.

 

Tevreden, betrokken en actief in een passende en betaalbare woning in een vitale woonomgeving

Bouwen en beheren gaat niet over stenen. Het gaat over mensen, over wonen en wijken. Op die manier kijken wij naar ons vastgoed. We investeren in woningen, zodat onze huurders er passend en betaalbaar kunnen wonen. Maar ook met de blik op de toekomst gericht. We willen graag dat onze woningen hun waarden behouden, zodat ook volgende generaties er prettig kunnen wonen.

 

Strategisch vastgoedbeleid

In 2016 hebben we ons strategisch vastgoedbeleid vernieuwd en zijn de keuzes gemaakt over hoe ons bezit er over tien tot vijftien jaar moet uitzien, in omvang en in kwaliteit. We willen onze woningen zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige huurders.

We vinden dat er eigenlijk genoeg sociale huurwoningen zijn om onze doelgroep te huisvesten. We zien ook dat aan de toename van het aantal huishoudens op langere termijn een einde komt en er mogelijk ook krimp gaat optreden.

 

Betaalbaarheid en huurbeleid

Wij blijven inzetten op betaalbaarheid en hebben in 2016, net als het jaar ervoor, de huurprijzen van duurdere huurwoningen voor onze doelgroep verlaagd. De huur van een sociale huurwoning voor de doelgroep is bij Talis in 2016 maximaal € 628. Voor de overige woningen hebben we een gematigde huurverhoging toegepast. Tegelijkertijd maken we ons hard om het middeldure huursegment door commerciële beleggers te laten invullen.

 

Kwetsbare groepen

Begin 2016 zijn we geconfronteerd met alarmerende geluiden over de grote toestroom van asielzoekers. Hierdoor zou de woningbehoefte van vergunninghouders sterk toenemen en zou er in 2016 en 2017 extra woonruimte in forse aantallen moeten worden gerealiseerd.

Wij hebben voortdurend meegedacht in oplossingen en hebben de feitelijke ontwikkeling van deze verwachte tendens kritisch gevolgd. Zo hebben we in drie nieuwbouwcomplexen een aantal woningen aangepast voor kamergewijze verhuur aan vergunninghouders.

Ook de alarmerende signalen over de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg, waardoor er steeds meer kwetsbare personen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning, hebben we gehoord. Er bestaat echter grote onduidelijkheid over de omvang van deze extra vraag.

 

Duurzaamheid

We hebben onze doelstelling gerealiseerd om in 2016 ons woningbezit gemiddeld op energielabel C te hebben. Voor 2020 is de doelstelling gemiddeld energielabel B.

Verder aan de slag gaan met duurzaamheid doen we in het nieuwe kader van het ondertekende Klimaatakkoord van Parijs waaraan we ons committeren.

 

Asbest

Als initiatiefnemer van het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’ pleiten we voor een proportioneel asbestbeleid waarbij de kosten in verhouding staan tot de risico’s. Namelijk door per situatie de juiste afweging te maken op gebied van veiligheid, urgentie, wensen van huurder en budget.

 

Samenwerking

We hebben in 2016 veel geïnvesteerd in de relatie met onze huurders, samenwerkingspartners in de wijken waar we actief zijn en andere stakeholders. We hebben bijgedragen in de omvorming van ons huurdersplatform Accio in een huurdersvereniging Accio conform de Woningwet.

Met Accio en de gemeenten Nijmegen en Wijchen hebben we een intensief maar boeiend traject afgelegd, dat heeft geleid tot de ondertekening van prestatieafspraken in december. Vooral voor de rol van Accio, midden in haar eigen transitieproces, hebben we veel respect. Met onze partners in de wijken hebben we de relatie verder verstevigd, omdat door tal van ontwikkelingen de leefbaarheid onder druk dreigt te komen. We hebben nadrukkelijk ingezet om onze zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijken te vergroten.

 

Zakelijk, efficiënt, in balans en in ontwikkeling

We zijn een lerende organisatie en blijven in ontwikkeling. We zijn kritisch op onze kosten en het bewust inzetten van onze middelen. Vanuit het programma kostenbewustzijn hebben we in 2016 naar onze algemene beheerslasten gekeken, maar de focus ook verbreed naar vastgoedgerelateerde kosten. De verdere uitrol van Resultaatgericht Samenwerken is daar een goed voorbeeld van.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015