De geconsolideerde jaarrekening is te lezen in hoofdstuk 7 van het gehele jaarverslag. Dit is hiernaast te downloaden. De jaarrekening bestaat uit onderstaande onderdelen. Ook staat de controleverklaring van de onafhankelijke accountant in de pdf.

 

-      Balans per 31 december 2016

-      Winst-en-verliesrekening 2016

-      Kasstroomoverzicht 2016

-      Algemene toelichting

-      Grondslagen voor waardering van activa en passiva

-      Grondslagen voor bepaling van het resultaat

-      Financiële instrumenten en risicobeheersing

-      Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling

-      Kasstroomoverzicht

-      Toelichting op de balans

-      Toelichting op de winst-en-verliesrekening

-      Overige informatie

-      Overige gegevens

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015