Brede gangen, elk appartement een eigen kleur op de muur, verschillende lampen bij de voordeur, een herkenbare Waalbrugfoto uit Nijmegen: enkele voorbeelden van hoe drie woonzorgcomplexen geschikt zijn gemaakt voor bewoners die  op verschillende manieren hulpbehoevend zijn.

Nimbus is bij geen enkele bezoeker aan de stad onbekend gebleven. Door de hoogte van het gebouw in combinatie met de plek in de stad, heeft Nimbus de skyline van Nijmegen gewijzigd. Op gepaste afstand van de monumentale St. Stevenskerk is rondom het station met Nimbus de aanzet gegeven tot een nieuwe en moderne toevoeging aan de skyline, waarmee de oudste stad van Nederland zich blijft vernieuwen.

Nieuwbouw blijft

 

Wat direct opvalt aan onze nieuwbouw in 2016 is het groot aantal woningen dat we hebben gerealiseerd. De gemeente Nijmegen presenteerde eind december vol trots, dat er in 2016 maar liefst 1.200 woningen zijn gebouwd. Talis kan met evenveel trots zeggen daar een grote bijdrage aan te hebben geleverd: een kwart van die 1.200 woningen zijn onze sociale huurwoningen. We dragen in belangrijke mate bij aan de ambitie van het gemeentebestuur om versnelling aan te brengen in de sociale woningbouw. Vanaf 2013, toen Talis en de gemeente de Vaststellingsovereenkomst tekenden waarmee de GEM werd ontvlochten, hebben wij in de Waalsprong circa 100 woningen meer gerealiseerd dan met de gemeente was afgesproken.

 

 

 

Verbetering van de huisvesting van zorgbehoevende ouderen

In 2016 leverden wij twee nieuwe woonzorgcomplexen op (Campanula en De Vlechting). Het derde soortgelijke project (Juliana), opgeleverd aan het eind van 2015, werd in 2016 in gebruik genomen. Met deze projecten (totaal 96 woningen) hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van wonen en (ouderen)zorg in Nijmegen. Verouderde verzorgingshuizen, zoals bijvoorbeeld Nieuw Doddendaal (van collegacorporatie Portaal) in de binnenstad en Piushove in Oost, konden dankzij de nieuwbouw worden gesloten. Met de spreiding van onze projecten (Dukenburg, Waalsprong en Oost) dragen we bovendien bij aan de mogelijkheden om in de eigen buurt te kunnen blijven wonen, ook als mensen veel en intensieve  zorg nodig hebben.

 

De drie projecten zijn samen met ZZG zorggroep ontwikkeld. De samenwerking heeft geleid tot veel kwaliteit. ZZG zorggroep heeft een uitstekend programma van eisen ontwikkeld en wij hebben daar een uitgekiende vastgoedoplossing voor gevonden. Een oplossing die flexibel is (lees meer in paragraaf 3.4), dankzij de doordachte plattegrond, en daardoor financieel haalbaar. De gebouwen zijn aan de binnenzijde nagenoeg identiek, maar de architectuur is geheel aangepast aan de omgeving.

Ook in Wijchen zijn we in 2016 verder gegaan met de vernieuwing van wonen en zorg. De tweede fase van het project Elsthof/Klapstraat ging van start en leveren we in 2017 op.

 

Huurders doen mee en Talis bouwt zelf

In 2016 leverden we de tweede woongemeenschap op: Eikpunt. Een jaar eerder was Iewan al voor gegaan. En in 2016 startten we met de bouw van de derde woongemeenschap: Villa Sterappel.

Deze drie projecten zijn het toonbeeld van collectief particulier opdrachtgeverschap in de sociale huur. Het waren immers de bewoners die het initiatief namen en niet Talis. De bewoners vonden in Talis een medestander om hun woonwens te realiseren. Die woonwens was overigens in het geval van Eikpunt minder bijzonder dan bij Iewan. Eikpunt is niet gebouwd van stro. Bij Eikpunt staat het samen wonen en leven centraal. Er zijn dan ook veel en mooie gemeenschappelijke ruimten gemaakt, die inmiddels al intensief worden gebruikt door de woongemeenschap. Het slotstuk van dit project was de bouw van de stilteruimte. Een belangrijke ruimte voor de woongemeenschap, aangezien spiritualiteit en meditatie een centrale plek inneemt bij Eikpunt.

 

Het ontwerp voor de stilteruimte is vastgesteld via het proces van gedragen besluitvorming, dat ook kenmerkend is voor Eikpunt. Het is een prachtig ontwerp en tegelijkertijd qua uitvoering ook behoorlijk gecompliceerd. Vakmanschap was nodig. Dat vonden we in onze eigen organisatie. Drie van onze timmerlieden zijn er, samen met enkele handige bewoners van Eikpunt, in geslaagd om het prachtige ontwerp daadwerkelijk te bouwen. Zij deden dit met veel passie en ontwikkelden tegelijkertijd hun vakmanschap. De projectleider vastgoed kreeg tegelijkertijd via dit kleine bouwproject de gelegenheid zich te verplaatsen in de rol van aannemer. Een leerzame ervaring voor de samenwerking met aannemers in andere reguliere projecten.

 

Opvang van vluchtelingen ook in nieuwbouw

Dé grote maatschappelijke opgave van 2016 was de opvang van vluchtelingen, met name uit Syrië. Iedere gemeente, dus ook Nijmegen en Wijchen, kreeg er mee te maken en corporaties zijn een natuurlijke partner in de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook in 2016 slaagde Talis er in om de taakstelling te vervullen. Naast onze bestaande woningen hebben we daar voor het eerst ook nieuwbouw voor ingezet. Bijvoorbeeld in nieuwbouwproject De Stelt hebben we, tijdens de realisatie, twee rijwoningen aangepast voor kamergewijze verhuur aan acht alleenstaande, mannelijke vergunninghouders. Daarbij maakten wij als één van de eerste corporaties in Nederland gebruik van de speciaal hiervoor in het leven geroepen subsidieregeling van de Rijksoverheid. Hoewel het proces van toeleiding van huurders (vanuit het AZC naar de kamers in De Stelt) niet helemaal soepel verliep, hebben we van de samenwerking met gemeente, COA en Vluchtelingenwerk veel geleerd. Deze lessen brengen we in praktijk bij het volgende nieuwbouwproject (Grote Boel fase 2) waar we ook twee rijwoningen inzetten voor alleenstaande vergunninghouders. In De Stelt wonen de vergunninghouders sinds de zomer van 2016. Zij krijgen daarbij woonbegeleiding van een van onze wijkbeheerders.

 

Nimbus verfraait de skyline van Nijmegen

Een letterlijk hoogtepunt in 2016 was de oplevering van Nimbus, de woontoren tussen het centraal station en de binnenstad van Nijmegen. Met de oplevering kwam er een eind aan een lang ontwikkelproces dat in 2004 startte met de aankoop van deze locatie. In 2011 namen we het besluit om de ontwikkeling door te zetten, omdat we voldoende perspectieven zagen op een haalbaar plan. Op datzelfde moment besloten we om twee andere projecten (Metterswane en Nebo-klooster) te staken en de locaties te verkopen. De keuze voor Nimbus is geslaagd te noemen. We hebben op een toplocatie, dicht bij station en binnenstad, 117 appartementen in de sociale huur gerealiseerd. Met veel kwaliteit in de vorm van ruimte, uitzicht, parkeren etc.

 

De reacties vanuit de stad op Nimbus zijn overwegend positief. De aandacht voor architectuur en details (waaronder de nestkasten voor zwaluwen in de noordgevel en de balustraden van de galerij aan de zuidzijde) krijgt veel waardering.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015