Ondernemingsraad

 

Ook in 2016 was er een sfeer die recht doet aan de intentie van de Wet op de ondernemingsraden: het op de hoogte zijn, meedenken en meepraten over de ontwikkelingen in de organisatie vóór de formele besluitvorming.

 

Vergaderingen

De ondernemingsraad (OR) heeft zes keer zelf vergaderd en zes overlegvergaderingen met de bestuurder gehad. De OR heeft zoals gebruikelijk twee keer overleg gevoerd met de raad van bestuur waar twee leden van de raad van toezicht bij aanwezig waren. Tijdens deze vergaderingen wordt gezamenlijk een half jaar teruggeblikt en een half jaar vooruitgekeken. De OR heeft een keer overlegd met de bedrijfsarts.

 

Aanvragen en verzoeken

Deze adviesaanvragen zijn in 2016 voorgelegd aan de OR. Er is positief op geadviseerd.

• positionering VvE-beheer;

• organieke herpositionering projectleiders leefbaarheid.

De OR is gevraagd instemming te verlenen aan deze verzoeken. Er is instemming gegeven.

• klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (deze kwam nog uit 2015);

• actualisering regeling ’bijzondere gebeurtenissen’;

• verlofregeling sleutelfunctionarissen 2017.

Ook heeft de OR in 2016 een initiatiefvoorstel ingediend. Aan het begin van het jaar bleek namelijk dat de meeste collega’s niet blij waren met het afschaffen van de collectieve vrije dagen (zoals besloten in 2015). Dit was natuurlijk aanleiding voor de OR om echt actie te ondernemen. Het is regelmatig besproken met het bestuur, binnen teams, binnen de OR, richting het hele personeel etc. Als we het bijvoorbeeld hebben over minimale bezetting: bedoelen we dat dan per team of Talis-breed? Wat betekent dit voor het werk in jouw team? Wat als je verplicht wordt te werken op deze specifieke dagen? De meningen bleken verdeeld. De gesprekken in de organisatie liepen eind 2016 nog, dus het uiteindelijke advies van de OR aan de raad van bestuur over het wel of niet aanwijzen van collectieve vrije dagen is doorgeschoven naar 2017.

Naast de officiële adviesaanvragen en instemmingsverzoeken, zijn gedurende het jaar ook andere zaken besproken. Zoals de visitatie, splitsing DAEB/niet-DAEB, strategisch vastgoedbeleid en klimaatbeheer.

 

Verkiezingen

In 2016 waren twee leden reglementair aftredend en is een lid voortijdig afgetreden. In totaal waren er dus drie vacatures in de OR. Naast de twee aftredende leden hebben zich nog twee medewerkers verkiesbaar gesteld. Er konden dus weer verkiezingen worden georganiseerd. Deze vonden plaats in december en waren door de zeer hoge opkomst een groot succes. Het blijft wel jammer dat niet alle teams van Talis in de OR vertegenwoordigd zijn. Daar gaat de OR haar best voor doen zodra er een vacante plek komt.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015