Bewoners van de Kolping wachten voor het wijkbeheerderskantoor gespannen op het verlossende woord. En met luid gejuich werd het nieuws ontvangen dat iedereen, naar tevredenheid, een nieuwbouwwoning krijgt toegewezen.

 

Participatie

 

Bewonersbegeleiding bij groot onderhoud

Afgelopen jaar hebben wij een bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van diverse grootonderhoudsprojecten. Als er problemen zijn met bewoners (financieel of weigeren onderhoud vanwege sociale problematiek) dan gaan wij erop af. De bewonersbegeleider van de aannemer en de wijkadviseur en wijkbeheerder van Talis pakken de zorgcasussen op en betrekken indien nodig het sociale wijkteam erbij. Drie maanden na oplevering van de grootonderhoudsprojecten peilen we de tevredenheid van de bewoners.

 

In 2016 namen we het besluit om de Kolpingbuurt, onze oudste buurt in Nijmegen, ingrijpend te herstructureren. Dit besluit volgde op een interactief samenwerkingsproces met de bewoners van de buurt. Het plan voor sloop van ongeveer de helft van de woningen en renovatie van de andere helft, is samen met een brede klankbordgroep van bewoners gemaakt. Met een delegatie van de klankbordgroep is het sociaal plan geschreven en gepresenteerd aan alle bewoners. Samen kozen we voor sloop om ruimte te maken in deze buurt die nu zeer dicht bebouwd is en om woningtypes toe te kunnen voegen waar behoefte aan is bij de bewoners. In juni zijn de kavels voor de nieuwbouwwoningen toegewezen nadat iedereen zijn keuze kenbaar heeft kunnen maken. Uiteindelijk hebben 44 bewoners  ervoor gekozen om de wijk te verlaten. Hiervan zijn 36 bewoners inmiddels verhuisd .De vrijgekomen woningen zijn tijdelijk verhuurd op grond van de Leegstandswet.

De fysieke herstructurering zien we als het sluitstuk van de sociale herstructurering die meer dan een decennium heeft geduurd en de Kolpingbuurt weer tot een ‘normale volksbuurt’ heeft gemaakt. Bij het besluit tot sloop is een sociaal plan gebruikt dat aansluit bij het recente sloop-renovatiereglement van Talis”.

 

Bij de Muts in Wijchen hebben we ter voorbereiding op het groot onderhoud in 2017 een bewonersprojectgroep samengesteld. Toen duidelijk werd dat wij de naamborden aan de gevel gaan vernieuwen tijdens het groot onderhoud kwam vanuit hen het verzoek voor een naamswijziging. Inmiddels is er een nieuwe naam gekozen: Zuiderhoek. Ook hebben we twee ondergrondse vuilcontainers geplaatst in samenwerking met de gemeente Wijchen..

 

Bewoners maken de wijk

In veel projecten denken we mee vanuit de rol van ondersteuner en niet meer als initiatiefnemer. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en regie van huurders en partners.

Een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief is de oplevering van wijkplaats BUUR in Brakkenstein. Alleen de  bewoners van het wooncomplex maakten gebruik van de voormalige ontmoetingsruimte die beheerd werd door een zorgverlener. Toen deze partij de huur opzegde, stonden we voor een uitdaging. Door de transitie in de zorg richten zorgorganisaties zich steeds meer op zorg en minder op welzijn. Een nieuwe huurder was dan ook niet zomaar gevonden en de ruimte in eigen beheer nemen, was voor de bewoners geen optie. Toch wilden de bewoners hun plek waar ze koffie konden drinken of een spelletje konden spelen niet kwijt. Wel wilden ze de ruimte delen met andere mensen uit de wijk, bijvoorbeeld om een hapje te eten of te co-werken. Ook Talis zag dat er behoefte was aan een plek voor ontmoeting in de wijk. BUUR is een ontmoetingsplek vóór en dóór de wijk Brakkenstein. Vele handen zijn ineen geslagen, schouders zijn er onder gezet en een enorme bulk doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat wijkplaats BUUR haar deuren heeft geopend. Door samen te werken met partners, bewoners en vrijwilligers in de wijk is er een mooi resultaat bereikt.

Jong en oud kan in BUUR terecht voor een hapje en drankje, een cursus, knutselen en nog veel meer.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015