Johan Noppe (Portaal), wethouder Bert Velthuis (gemeente Nijmegen), David Borger (Talis) en Max van den Berg (huurdersvereniging de Klink) nemen de Stookjerijktrofee in ontvangst.

De Nijmeegse prestatieafspraken zijn zo groen omdat daar de energiedoelstellingen voor 2020 het meest ambitieus zijn, de stad en haar corporaties een duidelijke visie hebben op een energieneutrale huurvoorraad, de betrokkenheid van huurders in het overleg met corporatie en gemeente zo goed geregeld is, en omdat het bijhouden (monitoring) van de voortgang prima geregeld is.

Prestatieafspraken

 

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen zijn steeds meer met elkaar in gesprek. Dit is de essentie van de nieuwe Woningwet. Corporaties maken met hun huurdersorganisatie en met de gemeente jaarlijks afspraken op basis van een ‘bod’ dat de corporatie doet op de woonvisie van de gemeente. In het bod staan bijvoorbeeld de plannen van Talis voor nieuwbouw en groot onderhoud. Voor 2016 zijn in overleg met de gemeenten Nijmegen en Wijchen geen prestatieafspraken gemaakt, mede omdat de nieuwe woonvisies van de gemeenten nog niet gereed waren. We zijn wel aan de slag gegaan om prestatieafspraken voor 2017 te maken op basis van ons bod voor 2017.

 

Woningcorporaties mogen slechts in één woningmarktregio investeren in vastgoed (nieuwbouw, renovatie, herstructurering). Voor collegacorporaties Portaal, De Kernen en Mooiland betekent dit dat zij niet mogen investeren in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. De corporaties hebben hiervoor bij de minister ontheffing gevraagd.

Wij zijn met Portaal in gesprek om eventueel de nieuwbouwopgave van Portaal in de Waalsprong over te nemen als Portaal geen ontheffing krijgt van de minister. Ook is er gesprek tussen Talis en De Kernen die bezit heeft in Wijchen. De Kernen wil met name in enkele kleine kernen van Wijchen zoals Bergharen nog wat woningen toevoegen voor ouderen en jongeren. We hebben de intentie uitgesproken om voor beide gemeenten de opgaven naar vermogen in te vullen. Accio heeft zich in 2016 volop ingezet in het proces van biedingen en prestatieafspraken waarbij vooral de thema’s betaalbaarheid en huurbeleid hun aandacht heeft. Wij waarderen de inzet van Accio zeer. In 2017 worden de prestatieafspraken voor 2018 geactualiseerd en vernieuwd. Parallel daaraan worden gemaakte afspraken voor 2017 uitgevoerd en begin 2018 geëvalueerd.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015