Een Syrisch gezin in Wijchen, met hun begeleider van Vluchtelingenwerk. “Het is een mooi dorp, Wijchen. In Aleppo hadden we een groot huis, we werkten allebei als ingenieur aan de universiteit. Alleen Aref heeft zijn diploma’s hier. Maar de rest, en de spullen die we hadden, zijn er niet meer. We beginnen hier helemaal opnieuw”.

Voor wie we werken

 

In onze huurwoningen komen huurders te wonen met een laag inkomen. We zetten ons namelijk in voor huurders die niet zelfstandig in een woning kunnen voorzien. Dit is de doelgroep met een inkomen van maximaal € 35.739 (peildatum 2016), oftewel de EU-doelgroep. Binnen deze doelgroep leggen we een extra accent op de huishoudens die huurtoeslag ontvangen.

Ook zijn we huisvester voor bijzondere doelgroepen. Hierbij gaat het om kwetsbare huurders die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In woontoren Nimbus zijn bijvoorbeeld nieuwe bewoners gekomen die zorg ontvangen van Pluryn. Ook vergunninghouders wonen hier.

 

Door het scheiden van wonen en zorg krijgen corporaties te maken met meer vraag naar huurwoningen voor cliënten die moeten uitstromen uit zorginstellingen. Ook blijven ouderen steeds langer thuis wonen.

De Nijmeegse corporaties hebben afgesproken om de verdeling van de huurders uit zorginstellingen te laten verlopen via de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling. Talis neemt hiervan een evenredig deel voor haar rekening. In Wijchen hebben we ook enkele woningen via bemiddeling verhuurd aan cliënten uit een zorginstelling.

 

Vergunninghouders behoren ook tot de bijzondere doelgroepen. Door de grote toestroom van vluchtelingen in de tweede helft van 2015 hadden de gemeenten in 2016 met een fors hogere taakstelling te maken voor het huisvesten van vergunninghouders. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook onzelfstandige wooneenheden te verhuren, zoals in de nieuwe wijk Grote Boel en woontoren Nimbus, en om de mogelijkheden van semipermanente huisvesting te onderzoeken. Dit laatste bleek een moeilijke opgave. Door de kortere afschrijvingstermijn dan bij permanente huisvesting is het lastig om semipermanente huisvesting financieel rond te krijgen.

 

In Nijmegen is een taskforce opgezet door de gemeente en de corporaties met als doel om de huisvesting van vergunninghouders te realiseren. Het gelukt in de permanente woningvoorraad om in 2016 aan de taakstelling te voldoen. Voor 2017 is de verwachting dat de taakstelling lager is vanwege de afname van het aantal vluchtelingen in Nederland. Voor de eerste helft van 2017 is deze lagere taakstelling al te zien.

 

Ook in het voorstel voor de scheiding van sociaal en commercieel vastgoed (DAEB versus niet-DAEB) dat we eind 2016 moesten indienen bij de Autoriteit  woningcorporaties geven we duidelijk aan waar we van willen zijn. We richten ons als huisvester uitsluitend op het wonen voor de EU-doelgroep en op (zorg)vastgoed voor kwetsbare doelgroepen. Ons commercieel vastgoed, zoals bijvoorbeeld onze duurdere huurwoningen aan de Gerard Noodtstraat in het centrum van Nijmegen, maar ook winkels en kantoren, gaan we zo veel mogelijk afstoten. We kiezen voor een administratieve scheiding.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015